Page 7 - Sar-Cam | E-Katalog
P. 7

KALİTE POLİTİKAMIZ                QUALITY POLICY
        Kalite Yönetim Sisteminin tüm gerekliliklerini yerine  Fulfilling all the requirements of the Quality
        getirerek sürekli gelişim felsefesi ile sistemin  Management System and increasing effectiveness
        etkinliğini attırıp, sürdürülebilirliğini sağlamayı, by continuous development while assuring
                                 sustainability.
        Müşterilerinin talep ve beklentilerinin tam olarak
        karşılayan bir anlayış ile güvenilir ve aranan bir  Meeting Customers’ requests and expectations
        firma olmayı,                   properly and becoming a preferred and trustworthy

        Müşterilerinin isteklerini, belirtilen kriterlere uygun  solution partner.
        olarak zamanında, yüksek kalite ve mümkün
                                 Realizing a cost effective, yet high quality production
        olduğunca düşük maliyetle yerine getirmeyi,
                                 according to the specified criteria with a timely
        Sektördeki teknolojik gelişmelerin takipçisi olarak,  manner.
        teknik yeterliliklerini sürekli iyileştirmeler yaparak
                                 Pursuing technological innovations and improving
        geliştirmeyi,
                                 the technical competence standards constantly.
        Çalışanlarının mesleki yeterliliklerini en üst
        seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için  Improving the quality standards by focusing on the
        takım çalışmasına önem vererek kalite düzeyini  teamwork dynamics to enable employees use their
        sürekli arttırmayı,                occupational proficiency at the highest levels.

        Uygunsuzlukların tespit edilip, düzeltilmesi ve  Determining inexpediency and taking necessary
        tekrarının önlenmesi için çalışmalar yapmayı,   precautions in order to prevent recurrences.

        İş kapasitesini arttırarak, ülke ekonomisine katkıda  Increasing the overall capacity to contribute to the
        bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir. motherland’s economy.

                                                           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12